Biologische plantenleveranciers

De biologische teeltwijze houdt in dat kwekers op hun terrein ruimte laten voor natuurontwikkeling. Te denken valt aan paddenpoelen, houtwallen, ooievaarsnesten, bijenkasten en diversiteit in de randbeplanting. Daarbij wordt in de biologische land-, en tuinbouw geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen* gebruikt. Hierdoor krijgen nuttige insecten meer kans om samen met ons het natuurlijk evenwicht op de kwekerijen in stand te houden.

Inheemse wilde planten zijn één van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vele andere soorten insecten, vogels, en zoogdieren. Toch wordt op dit moment maar liefst 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. Het laatste nieuws is dat 70% van onze insecten, inclusief vlinders en bijen met uitsterven wordt bedreigd.

In de natuur staan inheemse planten in verbinding met andere organismen, zoals vlinders en bijen. Deze organismen zijn vaak afhankelijk van één soort. Gekweekte tuinplanten missen vaak door kruising en selectie deze specifieke eigenschappen. Zo geven sommige tuinplanten geen nectar, missen ze geur of zijn ze vatbaar voor ziektes. Daarom is het belangrijk om voor biologisch geteelde en inheemse soorten te kiezen.

Biolgische plantenleveranciers (leveren ook per post)

De meeste bedrijven zijn aangesloten bij De Wilde Weelde, zie aldaar voor meer bedrijven, ze zijn per provincie aangegeven). 

 • Ninabel – gespecialiseerd in bijen-, vlinders-, en insectenplanten (met plantenkiezer).
 • De Helianth in samenwerking met De Cruydthoeck (=zaden) – gespecialiseerd in stinzenplanten en stinzenbollen (met plantenkiezer).
 • Hessenhof – heeft uitgebreide ‘plantenkiezer’ je kunt bv. standplaats, kleur van de plant, hoogte etc. invoeren dan krijg als resultaat een aantal planten daarvoor.
 • Schoutens kruiden (Boskoop)– kruiden en vaste planten.
 • Kwekerij Dependens –  bomen en struiken.
 • Sprinkl – gespecialiseerd in planten-, en bollenpaketten (ook kamer-, en kantoorplanten).
 • De Papavershop – verkoop van inheemse zaden en planten uit eigen tuinen. (geen webshopverkoop). Zie website voor zadenlijst.
 • De Warande – stinzenplanten, verwilderingsbollen en schaduwplanten.
 • Bloemerij – inheemse wilde planten
 • Kwekerij Buitenkweek – natuurvriendelijke vaste tuinplanten

Biolgische zadenleveranciers

 • De Bolster – kruiden, bloemen, groentenzaden.
 • De Cruydthoeck – inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels.
 • Vreeken zaden – natuurlijke-, biologische-,  en niet biologische produkten, ook bollen en plantenverkoop.

* Waarom is het beter om chemische bestrijdingsmiddelen en kustmest te vermijden?

Een gezonde bodem kan plagen helpen vermijden of inperken. Langdurige verstoring door kunstmest en de combinatie met chemische gewasbescherming (insecticiden, fungiciden, herbiciden) zal op de lange duur de veerkracht van de bodem ondermijnen. Kunstmest veroorzaakt een grote uitstoot van broeikasgassen omdat het van fossiele brandstoffen wordt gemaakt.

Daarnaast komt het teveel aan kunstmest terecht in onze waterlopen en verstoort het ook daar het evenwicht. De grote toename aan voedingsstoffen (met name stikstof en fosfaat) doet algen overmatig groeien, waardoor er zuurstofarme waters ontstaan en de biodiversiteit afneemt, dit doet het leven in rivieren en zelfs zeeën sterk achteruit gaan.

Chemische bestrijdingsmiddelen brengen dus schade toe aan nuttige dieren en insecten en zetten de biodiversiteit onder druk, zowel in de bodem als bovengronds. Bovendien verontreinigen ze de lucht, de bodem en het grondwater.